Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia pn. „Wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu budynku mieszkalnego w Górze gm. Wieliszew przy ul. Pałacowej 5, dz. ew. nr 94/2 wraz z uzyskaniem pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na  wykonanie robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę”