Dostępność cyfrowa

Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zdp.pan.pl.

Strona internetowa Pałacu Staszica jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.07.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Polskiej Akademii Nauk Zakładu Działalności Pomocniczej. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Deklarację sporządzono dnia: 01.07.2021r. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01.07.2021r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Rafał Jamrozik adres poczty elektronicznej: rafal.jamrozik@zdp.pan.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej znajduje się w Pałacu Staszica w Warszawie.
Budynek jest siedzibą Instytutów Wydziału I Polskiej Akademii Nauk takich, jak:
Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, PAN Archiwum w Warszawie, PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Redakcja czasopism Polish Socjological Review, Redakcja „Państwo i Prawo” Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Towarzystwo Rapperswilskie.

W związku z faktem, że Pałac Staszica jest budynkiem zabytkowym wpisanym do rejestru pod numerem 370. jego dostępność architektoniczna jest ograniczona.

Spis treści

 1. Opis sposobu dojazdu:
  • Pieszo
  • Autobusem
  • Metrem
  • Samochodem
  • Taksówką
 2. Wejście do budynku i obszar kontroli.
 3. Komunikacja wewnętrzna:
  • Korytarze
  • Schody
  • Winda
 4. Pomieszczenia sanitarne.
 5. Pracownia Badań Profilaktycznych PAN.
 6. Informacje końcowe.

1. Opis sposobu dojazdu

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście, pomiędzy ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Świętokrzyska oraz Mikołaja Kopernika.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Pieszo:
Dojście do Pałacu Staszica od pomnika Mikołaja Kopernika – ul. Nowy Świat / Krakowskie Przedmieście. Przejście dla pieszych przy kościele Św. Krzyża nie posiada sygnalizacji dźwiękowej dla osób niedosłyszących, posiada jedynie płyty ostrzegawcze znajdujące się tuż przy min. Na trasie dojścia do budynku od strony Krakowskiego Przedmieścia utrudnieniem dla osób słabowidzących jest kostka brukowa, stanowiąca podniesienie posadzki placu okalającej pomnik Mikołaja Kopernika.

Przejście dla pieszych od strony ul. Krakowskie Przedmieście przy kościele Św. Krzyża.

Pałac Staszica

Główne wejście do Pałacu Staszica od strony Pomnika Kopernika. Drzwi wejściowe posiadają minimalny wymiar potrzebny do przejazdu np. wózkiem inwalidzkim.

Wejście główne do Pałacu Staszica

Dojście dla pieszych do Pałacu Staszica od skrzyżowania ul. Nowy Świat i ul. Świętokrzyskiej.

Pałac Staszica / przejście dla pieszych od ul. Nowy Świat

Dojścia dla pieszych do Pałacu Staszica od skrzyżowania ul. Nowy Świat i Świętokrzyskiej wyposażone są w sygnalizację dźwiękową oraz posiadają płyty ostrzegawcze przy przejściach.

Pałac Staszica / przejście dla pieszych od ul. Świętokrzyskiej

Wejście do Przychodni Badań Profilaktycznych PAN, drzwi wejściowe posiadają wymiar skrajnie potrzebny dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wejście do Przychodni Badań Profilaktycznych PAN od ul. Świętokrzyskiej

Autobusem:
Autobusem – numery linii autobusowej zatrzymujących się na wymienionych poniżej przystankach można sprawdzić na https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/?wtp_dt=2020-03-02&wtp_md=1 Najbliższe przystanki autobusowe: Nowy Świat 01, 02, 03, 04 odległość ok. 150 m – 300 m; Ordynacka 01, 02 odległość ok. 300 m ; Uniwersytet 01, 02 odległość ok. 300 m.

Metrem:
Najbliższa stacja metra: Nowy Świat – Uniwersytet linia M2, odległość ok. 300 m. Na drodze do stacji na chodniku znajdują się płyty prowadzące oraz ostrzegające, które ułatwiają bezpieczne dojście osób niedowidzących. Od strony ul. Kubusia Puchatka znajduje się winda dla osób poruszających się na wózku. Stacja metra M1 znajduje się przy ul. Świętokrzyskiej w odległość ok. 800 m od Pałacu Staszica. Idąc do stacji M1 można napotkać liczne przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, kostka brukowa, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika).

Samochodem:
Parking ulokowany pod Pałacem Staszica od ul. Mikołaja Kopernika jest parkingiem płatnym. Pomiędzy ulicami M. Kopernika oraz ul. Oboźną znajduje się „Parking smart cities wawa”. Miejsca parkingowe od strony ul. Świętokrzyskiej są bezpłatne. Na dziedzińcu Pałacu Staszica znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla pracowników Instytutów PAN.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

Dwa miejsca parkingowe znajdują się od strony ul. Mikołaja Kopernika.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pod Pałacem Staszica od strony ul. Mikołaja Kopernika

Jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się od strony ul. Świętokrzyskiej.

Jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Staszica.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych pod Pałacem Staszica od strony ul. Świętokrzyskiej

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Staszica

Taksówką
Postój taksówek znajduje się przy kościele Św. Krzyża w odległości ok. 250 m od wejścia głównego do Pałacu Staszica.

2. Wejście do budynku i obszar kontroli

Budynek Pałacu Staszica ma dwie kondygnacje podziemne oraz pięć kondygnacji nadziemnych. Wzniesiony jest w kształcie czworoboku. Wewnątrz znajduje się dziedziniec wewnętrzny z bramą wjazdową od ul. Świętokrzyskiej.

Do budynku prowadzi wejście główne od strony pomnika Mikołaja Kopernika, gdzie znajdują się pojedyncze stopnie:

Wejście główne do Pałacu Staszica

Wejście główne do Pałacu Staszic – jeden stopień

od tyłu pomnika Kopernika do budynku trzeba wejść po dwóch stopniach, od strony ul. M. Kopernika trzeba wejść po trzech stopniach

Wejście do Pałacu Staszica – dwa stopnie

Wejście do Pałacu Staszica – trzy stopnie

Wejście/wjazd do Pałacu Staszica od strony południowej, czyli od ul. Świętokrzyskiej przez dziedziniec wewnętrzny.

Wjazd do Pałacu Staszica na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Świętokrzyskiej

Do budynku z dziedzińca prowadzi osobno / kilka wejść:

Pierwsze wejście prowadzi do czytelni Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN. Od strony dziedzińca znajduje się jeden stopień a następnie cztery stopnie prowadzą na teren czytelni Biblioteki IBL PAN. Brak jest platformy chodowej.

Wejście z dziedzińca wewnętrznego prowadzące m.in. do Instytutu Badań Literackich PAN

Wjazd do Pałacu na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Świętokrzyskiej

Drugie wejście prowadzi z dziedzińca do holu głównego. Po wejściu do pałacu napotykamy barierę architektoniczną w postaci pięciu schodków prowadzących na płaszczyznę parteru. Brak jest platformy schodowej.

Wejście z dziedzińca m.in. do holu głównego.

Schody wewnętrzne prowadzące z bocznej klatki schodowej do holu głównego.

Trzecie wejście od strony dziedzińca znajduje się przy wejściu do Biblioteki Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, do której wewnątrz budynku bezpośrednio już w środku budynku prowadzą 4 stopnie.

Wejście z dziedzińca wewnętrznego przy Bibliotece Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

Schody prowadzące do biblioteki Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

Czwarte wejście z dziedzińca prowadzi do Przychodni Badań Profilaktycznych PAN. Z dziedzińca do PBP prowadzi jeden stopie, zaś następne cztery stopnie prowadzą na teren PBP PAN.

Wejście z dziedzińca wewnętrznego m.in. do Pracowni Badań Profilaktycznych PAN

Schody prowadzące m.in. do Pracowni Badań Profilaktycznych PAN

Po stronie dziedzińca znajduje się wejście bezpośrednio do stacji traffo 6161 oraz do mieszkania prywatnego/pracowniczego.

Schody prowadzące z dziedzińca wewnętrznego do stacji traffo 6161

Schody prowadzące z dziedzińca wewnętrznego do mieszkania prywatnego

Na parterze Pałacu Staszica znajduje się hol główny, winda osobowa, pomieszczenia PAN Archiwum, czytelnia Biblioteka IBL PAN, biura, szatnia, portiernia oraz Biblioteki PAN. Po prawej stronie przy wejściu głównym znajduje się portiernia, szatnia zaś jest usytuowana po lewej stronie. Z holu głównego bezpośrednio na antresolę oraz pierwsze piętro prowadzą marmurowe schody. Żadne ze schodów w Pałacu Staszica nie są wyposażone w platformę schodową.

Portiernia

Schody główne

Na parterze znajduje się winda osobowa, do której może wjechać osoba na wózku inwalidzkim. Winda rusza z parteru i zatrzymuje się na: pierwszym, drugim i trzecim piętrze Pałacu Staszica.

Winda osobowa wejście na parterze

3. Komunikacja wewnętrzna.

Budynek ma dwie kondygnacje podziemne oraz pięć kondygnacji nadziemnych. Wzniesiony jest na planie czworoboku, posiada wewnętrzny trapezoidalny dziedziniec przeznaczony na parking dla samochodów. Schodami marmurowymi lub boczną klatką, usytuowaną po prawej stronie można dostać się na antresolę, gdzie znajdują się : pokoje biurowe, pracownie naukowe oraz biblioteki. Zarówno na głównych marmurowych schodach jak i w bocznej klatce nie ma zamontowanej platformy schodowej umożliwiającej dotarcie osobie na wózku inwalidzkim na antresolę.

Korytarz na antresoli

Korytarz na antresoli

Na pierwszym piętrze znajdują się : pracownie, pokoje biurowe, sale wykładowe  i konferencyjne.
Hol na pierwszym piętrze przed salą Lustrzaną.

Schody główne prowadzące na pierwsze piętro

Hol przed salą Lustrzaną

Hol przed salą Lustrzaną

Korytarze na pierwszym piętrze.
Osoba na wózku inwalidzkim wysiadając z windy na pierwszym piętrze jest w stanie samodzielnie poruszać się po całym pierwszym piętrze, gdyż nie posiada ono barier architektonicznych.

Korytarz na pierwszym piętrze

Korytarz na pierwszym piętrze

Na drugim piętrze znajdują się: pracownie, pokoje biurowe, sale konferencyjne i komputerowe, biblioteka oraz wejście na galerię nad Salą Lustrzaną.
Drzwi wejściowe do windy osobowej na drugim piętrze.

Korytarz na drugim piętrze przed windą osobową

Korytarz na drugim piętrze przed windą osobową

Korytarze na drugim piętrze.

Osoba na wózku inwalidzkim wysiadając z windy na drugim piętrze jest w stanie samodzielnie dojechać do: Biblioteki IRWiR PAN, sali konferencyjnej INP PAN, galerii nad Salą Lustrzaną, sali komputerowej IFiS PAN/GSSR oraz do sali konferencyjna IFiS PAN.
Niestety nie jest możliwe poruszanie się na wózku po dalszej części drugiego piętra, z powodu barier architektonicznych w postaci schodów drewnianych, które prowadzą do lewego i prawego skrzydła Pałacu Staszica.

Schody drewniane prowadzące na boczny korytarze na drugim piętrze

Schody drewniane prowadzące na boczny korytarz na drugim piętrze

Korytarze na drugim piętrze.

Korytarz na drugim piętrze

Korytarz na drugim piętrze

Korytarz na drugim piętrze

Na trzecim piętrze znajdują się : pomieszczenia biurowe, czytelnia, biblioteki oraz sala konferencyjna.

Osoba na wózku inwalidzkim wysiadając z windy na trzecim piętrze jest w stanie samodzielnie dojechać tylko do sali konferencyjna PAN ZDP w Warszawie.

Wyjście z windy osobowej na trzecim piętrze

Sala na trzecim piętrze

Niestety nie jest możliwe poruszanie się na wózku po całkowitej powierzchni trzeciego piętra, z powodu barier architektonicznych w postaci czterech różnych klatek schodowych doprowadzających z drugiego piętra na trzecie, niewyposażonych w platformę schodową.

Schody prowadzące z drugiego piętra na trzecie piętro, prowadzą do pomieszczeń biurowych oraz Biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN (nr 319). Brak jest dojścia do pomieszczeń dla wysiadających z windy na trzecim piętrze osób na wózku inwalidzkim.

Schody prowadzące z drugiego na trzecie piętro

Schody prowadzące z drugiego piętra na trzecie piętro, prowadzą do czytelni Instytutu Nauk Prawnych PAN (nr 326) oraz pomieszczeń biurowych Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN (nr 327). Brak jest dojścia do pomieszczeń dla wysiadających z windy na trzecim piętrze osób na wózku inwalidzkim.

Schody prowadzące z drugiego na trzecie piętro

Schody prowadzące z drugiego piętra na trzecie piętro, prowadzą do Biblioteki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN / GSSR ( nr 335). Brak jest dojścia do pomieszczenia dla wysiadających z windy na trzecim piętrze osób na wózku inwalidzkim.

Schody prowadzące z drugiego na trzecie piętro

Schody prowadzące z drugiego piętra na trzecie piętro, prowadzą do pomieszczeń Instytutu Badań Literackich PAN ( nr 305-307). Brak jest dojścia do pomieszczenia dla wysiadających z windy na trzecim piętrze osób na wózku inwalidzkim.

Schody prowadzące z drugiego na trzecie piętro

Schody prowadzące z drugiego na trzecie piętro

4. Pomieszczenia sanitarne.

Toalety na terenie Pałacu Staszica nie są dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.

Toalety damska i męska

Toaleta damska

Toaleta męska

Toaleta męska

5. Pracownia Badań Profilaktycznych PAN

Wejście do PBP PAN jest możliwe bezpośrednio od strony ul. Świętokrzyskiej i jest ono odpowiednie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wejście do Pracowni Badań Profilaktycznych PAN od ul. Świętokrzyskiej

Wejście do Pracowni Badań Profilaktycznych PAN

Rejestracja dla pacjentów znajduje się na parterze co nie stanowi bariery architektonicznej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Hol główny przed punktem rejestracji PBP PAN

Do Pracowni Badań Profilaktycznych PAN można również dostać się schodząc z pierwszego piętra na antresolę. Dojście tą drogą jest nie możliwe dla osób poruszających się na wózkach.

Hol główny przed punktem rejestracji PBP PAN

Zejście do gabinetów Pracowni Badań Profilaktycznych PAN znajdujących się na parterze. Dojście tą drogą jest nie możliwe dla osób poruszających się na wózkach.

Schody prowadzące z antresoli na parter do Pracowni Badań Profilaktycznych PAN z antresoli na parter

Schody prowadzące z antresoli na parter do Pracowni Badań Profilaktycznych PAN z antresoli na parter

6. Informacje końcowe

Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.

Polska Akademia Nauk mieszcząca się w Pałacu Staszica nie posiada tłumacza języka migowego na miejscu ani w formie online.