Dyrektor Zakładu Działalności Pomocniczej POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza

do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości o pow. 2020 m² dla której Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00030678/6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 78 o pow. 0,2425 ha, z obrębu 0003 Jurata, położonej przy ulicy Wojska Polskiego 1 w Jastarni, gmina Jastarnia, powiat pucki, województwo pomorskie. Działka stanowi własność Skarbu Państwa, a Polska Akademia Nauk jest jej użytkownikiem wieczystym.